Veiligheid in het vaandel

De directie van de vennootschappen Maes verbindt er zich toe de regelgevingen m.b.t. veiligheid, milieu en gezondheid toe te passen op de diverse activiteiten van onze onderneming. De grootste aandacht gaat hierbij uit naar de veiligheid op de werven en de signalisatie van onze werkzaamheden.  Onze inspanningen beogen het voorkomen van persoonlijk letsel en zorg voor de veiligheid van derden. Meer algemeen dient materiële schade en milieuhinder zo goed mogelijk voorkomen te worden. 

Om dit alles te bewerkstelligen wordt veiligheid, gezondheid en milieu prioritair benaderd in de bedrijfsvoering en zal worden gestreefd naar een continue verbetering van deze factoren.  Mocht U opmerkingen hebben tot onze gevoerde signalisatie of ergens een verbetering wensen door te geven, laat niet, met ons contact op te nemen.